PKN
Protestantse Gemeente Wesepe
 
Wijhe: Dialectdienst Wijhe: Dialectdienst


Dialectdienst op 12 maart 2023 in de Nicolaaskerk in Wijhe

De maand maart is al jarenlang de maand van het dialect!
Op zondagavond 12 maart kunt u genieten van een kärkdienst in dialect in de Nicolaaskärke in Wieje. We beginnen om 19.00 uur en het thema is: ‘Toekomst’.
De voorbereidingsgroep heeft een mooie dienst voorbereid en is druk bezig met het vertalen van teksten, liederen en de overweging in het Wiejes streekdialect.
De liederen worden muzikaal begeleid door organist Fred Pals.
Tot onze blijdschap werkt Impress mee aan deze dienst, zij zingen in de streektaal.

We hopen op een grote opkomst! Misschien heeft u ook familie, vrienden, kennissen of buren die het leuk vinden? Nodig ze uit! Van harte welkom.

Na afloop is er in de Nicolaaskärke koffie “um noa te proat’n”.

 
 
Wijhe 2023, Kring Kerkgeschiedenis Wijhe 2023, Kring Kerkgeschiedenis“De Renaissance”
Geert Groote en Moderne Devotie: we hebben het er al meerdere malen over gehad, vorig jaar nog. Luther: de Reformatie en de gevolgen zijn in het herdenkingsjaar 2017 en daarna uitvoerig besproken. Maar waardoor heeft de laatste beweging een zo veel grotere impact gekregen dan de eerste? Wat is er in de tussenliggende eeuw gebeurd? De 15e eeuw, want over die tijd gaat het, wordt de eeuw van de Renaissance genoemd, waarmee de wedergeboorte van de klassieke oudheid bedoeld wordt. Maar er gebeurt in die tijd zo veel meer, zo revolutionair, dat je onze moderne tijd niet kunt verklaren zonder die gebeurtenissen en uitvindingen. En de Reformatie kon daardoor anders verlopen dan de Moderne Devotie. Mede aan de hand van het boek “De boekhandelaar van Florence” van Ross King gaan we die 15e eeuw nader bekijken.


Data : woensdag 15 februari en woensdag 1 maart
Tijd: 20.00 uur – 22.00 uur
Plaats: ’t Langhuus
Opgave graag voor maandag 13 februari bij:
jennyreijntjes@gmail.com


 
 
Ons leven is een diamant Ons leven is een diamantIn gesprek over het leven (drie avonden) in De Bastiaan te Olst.

Drie avonden met elkaar in gesprek over thema’s uit ons leven, om onszelf en elkaar te verrijken.
De thema’s die we bespreken komen uit het diamantmodel dat ontworpen is door Carlo Leget. Daarin staan de vlakken van een diamant voor de verschillende aspecten van het leven. Een diamant wordt mooier en waardevoller door er aan te werken, door hem te slijpen. Ons leven kan verrijkt worden door na te denken over het leven, door stil te staan bij wat waardevol voor ons is. Daarvoor is ‘innerlijke ruimte’ nodig, rust in ons zelf. Wij hopen op waardevolle gesprekken, waarin we elkaar inspireren.  De thema’s worden geïntroduceerd aan de hand van een Bijbelverhaal. We starten de eerste avond met een introductie op de thema’s aan de hand van het verhaal van Ruth. Vervolgens bespreken we, aan de hand van het verhaal van Jozef, die zijn broers na jaren weer terugziet in Egypte, het thema Vergeven- Vergeten. Welke rol speelt dit in zijn leven en welke keuzes maakt hij? Vervolgens bespreken we welke rol het thema in ons leven speelt en welke keuzes wij maken of graag zouden willen maken? De overige twee avonden bespreken we twee thema’s per avond.
De gesprekken worden begeleid door Esther Coes en Bea Dunnewind en vinden plaats in de Bastiaan (Prot. Gem. Olst) van 19.45 uur tot 21.45 uur op:
Donderdag 19 januari
Donderdag   2 februari
Donderdag 16 februari
Wil je deelnemen, geef je dan vóór maandag 9 januari op bij Bea Dunnewind:

beadunnewind@gmail.com
M: 06-15837793
Heb je nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

 
 
Foto expositie in de kerk Foto expositie in de kerk
 
 
Klein Salland Voedselbank Raalte Klein Salland Voedselbank RaalteGezamenlijke actie's diaconie Klein Salland t.b.v. voedselbank.

In het voorjaar zijn er door de Sallandse Diaconieën pootaardappelen uitgedeeld  in de kerk en inmiddels is de opbrengst verzameld.
Velen hebben aardappelen ingeleverd, wel of niet zelfgeteeld. Op maandag7 november hebben we de aardappelen gezamenlijk naar de Voedselbank in Raalte gebracht, waar de heer Frans Rouwenhorst, voorzitter, ze in ontvangst nam.Naast de aardappelen zijn er ook andere levensmiddelen door een aantal kerken verzameld en ingeleverd.Op de foto de opbrengst van Wesepe.

Namens de Voedselbank Raalte en de Diaconieën van Klein Salland,


Hartelijk Dank!


 
 
Breed overleg oktober 2022 Breed overleg oktober 2022In oktober heeft het Breed Overleg de draad weer opgepakt.
Het belangrijkste nieuwsfeit was de mededeling van ds. Damstra dat hij een beroep heeft ontvangen van de PG Meppel. Hij heeft dat beroep intussen aangenomen en hij zal in een dienst op 8 januari afscheid nemen van de beide gemeenten Olst en Wesepe en natuurlijk ook van Klein Salland,
In de wetenschap dat ds. Veenstra in het voorjaar van 2023 met emeritaat gaat, stelden we vast dat het wellicht een goed moment is om in gezamenlijkheid naar de consequenties van het ontstaan van deze vacatures te kijken. Ook te onderzoeken waarin we samen kunnen optrekken.
Voor Wijhe was de verandering in de eigen gemeente natuurlijk al langer bekend en was men al bezig zich daarop voor te bereiden. In Olst en Wesepe moet dat proces natuurlijk helemaal nog vorm krijgen.

We zijn in Klein Salland ook al langer bezig om te onderzoeken of het mogelijk is de kerkelijke administraties meer in elkaar te schuiven. Een plan wat er al langer ligt maar dat helaas nog geen concrete vorm heeft gekregen.

Vanwege beide thema’s (vacatures en administratie) heeft het BO aan de kerkenraden geadviseerd om met externe ondersteuning hiernaar in gezamenlijkheid te kijken. Welke voordelen kunnen we als Klein Salland nu behalen uit onze samenwerking? Dat is de centrale vraag.
We wachten het antwoord van de kerkenraden maar even af.

Namens het Breed Overleg,
Egbert Gritter,
intussen onafhankelijk voorzitter.

 
 
Kerkendag Klein Salland 2022 Kerkendag Klein Salland 2022
Op 11 september 2022 was er eindelijk weer een kerkendag Klein Salland.
Dit jaar waren we te gast in Wijhe.
Het thema was: "Samen sterk in Salland".
Met als doel: "Elkaar ontmoeten".


De 5e Klein Sallandse Kerkendag  begon om 9.00 uur met een gezamenlijk ontbijt. Ds. Richard Slaar uit Raalte ging voor in gebed waarmee hij de dag opende. Er was thee en jus de Orange, brood, beschuit en voor een ieder een vers eitje.
Na het ontbijt verhuisden we van het Langhuus naar de kerk waar de drie predikanten samen voorgingen. Ze trokken allemaal een schort aan om fruit te schillen voor het thema: samen sterk!Eén banaan of één kiwi is lekker,  maar we hebben alle smaken nodig voor een lekkere bowl. Hierbij staat het diverse fruit voor alle verschillende mensen met hun unieke talenten en gaves.
Na een korte dienst was er koffie met zelfgebakken cake en koek voordat we in groepjes uit elkaar gingen voor de verschillende workshops. Sommigen gingen met een gids Wijhe door om wat te leren van de geschiedenis.  Er was een groepje dat elkaar ontmoette en samen in gesprek gingen. Er was ook een groep die het spel kahoot samen speelden en voor de kinderen was er een springkussen.
Om 12 uur troffen we elkaar weer in het Langhuus waar de lunch bestaande uit twee soorten soep, gesmeerde broodjes met melk en karnemelk werd geserveerd. 

Wat was het een fijne dag, mooi weer en steeds meer mensen die je kent naarmate we langer als KleinSalland samenwerken.
Ds. Henk Jan Damstra sloot de lunch af nadat er een applaus was voor de organisatie!

Verslag Ans Krijt, scriba PG Wesepe.


U kunt de dienst terug kijken via kerkdienstgemist Wesepe of klik hier.
 
Pinksteren 2022 Pinksteren 2022


Op 1e Pinksterdag was er een druk bezochte gezamenlijke openlucht dienst op de Zoogenbrink in Olst. Een mooie viering, in een prachtige omgeving met mooi weer. Na afloop van de dienst werd de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Een belangrijk moment toch omdat we ons zo nog meer aan elkaar hebben verbonden. Een mooie Pinksterdag waarop ook gevierd werd dat, geïnspireerd door de Heilige Geest, de christelijke kerken zijn ontstaan.
Mooier kon het niet zijn.
Het Breed Overleg vergaderde in die week voorafgaand aan Pinksteren. Onder anderen werd de gang van zaken op de Pinksterdienst besproken.
Ook kwam aan de orde dat onze vertrouwenspersoon kennis gaat maken met de verschillende gemeentes. Dat gaat ze via de scriba’s regelen.
Leden van het BO schuiven in tweetallen ook regelmatig aan bij werkgroepen van colleges. Om hen te stimuleren en van advies te dienen waar dat nodig is. Het gaat dan om de diaconie, het beheer, de communicatie en vorming en toerusting/activiteiten. Zo maken we als BO ook onze relatie met de achterbannen goed zichtbaar.

En nu maar de zomer en vakantietijd in en gaan we in het najaar weer samen aan de slag. Veel plezier gewenst en als je er niet op uit kunt, wordt het hopelijk toch nog een goede tijd.

Met vriendelijke groet namens het Breed Overleg,
Egbert Gritter,
Voorzitter

 
 
Klein Salland Klein Salland
Klein Salland

Met de gemeenten van Raalte, Wesepe en Wijhe vormt de gemeente van Olst een samenwerkingsverband. Het doel van deze samenwerking is om in elk van de vier dorpen een levendige gemeente te hebben en te houden, vier plekken waar het licht van het evangelie blijft branden. Daarnaast wordt optimaal gebruik gemaakt van elkaars kennis en kunde. 

Om aan de samenwerking inhoud te geven is door de vier gemeenten een ‘Breed Overleg’ in het leven geroepen. Dit overleg stimuleert de onderlinge samenwerking.
  
De diakenen, ouderlingen en kerkrentmeesters ontmoeten elkaar geregeld.
Jaarlijks gaan de voorgangers een aantal keren in elkaars kerken voor en zij vervangen elkaar wanneer een collega afwezig is. 
In de zomermaanden zijn er twee diensten waarin de vier gemeenten in één kerk bij elkaar komen. 
Activiteiten staan open voor elkaars gemeenteleden en worden bij elkaar onder de aandacht gebracht.
Eén keer in de anderhalf jaar wordt in één van de dorpen een gezamenlijke ontmoetingsdag voor alle gemeenteleden georganiseerd.


vlnr: ds. Martje Veenstra-Oving (Wijhe), ds. Henk Jan Damstra (Olst en Wesepe) en ds. Richard Slaar (Raalte)

Website's van de andere gemeenten:
PKN Olst
PKN Raalte
PKN Wijhe
 
Vertrouwenspersoon Vertrouwenspersoon


De kerk, een veilige plaats voor iedereen
"Vertrouwenspersoon"  
Het lijkt zo vanzelfsprekend. In een gemeente van de Protestantse Kerk voel je je veilig. Leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen gebruik van hun positie ten koste van anderen. Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen. Helaas gaat dat niet altijd en overal op. Ongewenste intimiteiten en situaties van misbruik komen helaas ook in de Protestantse Kerk voor. Evenals dat er mensen zijn die niet integer handelen.
Er zijn allerlei vormen van grensoverschrijdend gedrag. Iemand maakt misbruik van zijn of haar positie/rol ten opzichte van een ander lid van de gemeente. Soms voelt iemand zich daar meteen ongemakkelijk bij. Maar soms voelt dat niet vervelend en kan de belangstelling ook fijn zijn. Later dringt door dat er sprake is van misbruik.
Heel belangrijk is dat degene die namens de kerk actief is verantwoordelijk is voor het bewaken van de grenzen, niet de ander.
Binnen de Protestantse Kerk Nederland wordt hard gewerkt aan het tot stand brengen van een Veilige Kerk voor iedereen. Ook wij, als gemeenten van Klein Salland, willen een veilige omgeving voor onze gemeenteleden. Dus hebben we als kerkenraden van Klein Salland daartoe beleid opgesteld en is er een vertrouwenspersoon aangesteld. Gemeenteleden, bezoekers en gasten op het kerkelijk erf binnen Klein Salland kunnen te maken krijgen met negatieve ervaringen of niet integer handelen. Als men daarmee niet naar een vertegenwoordiger van de kerk durft te gaan, dan is er de vertrouwenspersoon die luistert en verder zal helpen.
De vertrouwenspersoon voor de gemeenten van Klein Salland is Marianne Nijmeijer-Maris. Woonachtig in de gemeente Hellendoorn. Zij is deskundig op genoemd terrein. In alle gevallen zal zij de vertrouwelijkheid van de contacten respecteren en geen stappen ondernemen als degene die een probleem heeft ervaren dat niet wil.
Marianne Nijmeijer is telefonisch te bereiken onder telefoonnummer  06-22608904
of emailadres:
vpkleinsalland@pknraalte.nl
 
 
Samenwerkingsverband KleinSalland Samenwerkingsverband KleinSalland


Samenwerkingsverband Klein Salland
Een mijlpaal


Op 3 maart hebben de vier kerkenraden van Klein Salland in een gezamenlijke kerkenraadsvergadering besloten om een volgende stap te zetten in de samenwerking. Er is unaniem ingestemd met het voorstel om nu een formele samenwerkingsovereenkomst Klein Salland aan te gaan. Daarmee is bekrachtigd dat we nu steviger aan elkaar verbonden zijn in ons streven om, ook in de nabije toekomst, in elk van de vier dorpen een christelijke geloofsgemeenschap actief te laten zijn. Binnenkort wordt de overeenkomst bekrachtigd met een handtekening. In de kerkbladen zal meer informatie gegeven worden.

Wie de samenwerkingsovereenkomst wil lezen, compleet met bijlagen waarin onder meer de verantwoordelijkheden van het Breed Overleg zijn benoemd, klik dan nu op overeenkomst.

Ook ds. Klaas van der Kamp (Classis predikant Overijssel-Flevoland) heeft hierover een artikel op zijn website geplaatst. Klik hier om dit artikel te lezen.

 
 
 
 
Hulpdienst Wesepe
Hebt u geen vervoer, dan kunt u bellen met ‘de Hulpdienst Wesepe’; Ans Krijt telf: 06-24728227 of Gerrit Visscher  06-20753695
 

Eredienst
datum en tijdstip 08-10-2023 om 10:00 uur
Inzameling: Kerkbeheer (Onderhoud kerkelijke gebouwen)en Diaconie (Kerk in actie Missionair werk) .
 Na afloop is er koffiedrinken waarvoor elke kerkganger van harte wordt uitgenodigd.meer details

Eredienst
datum en tijdstip 15-10-2023 om 10:00 uur
Inzameling: Kerkbeheer (Onderhoud kerkelijke gebouwen) en Diaconie (Wereldvoedseldag).
 Na afloop is er koffiedrinken waarvoor elke kerkganger van harte wordt uitgenodigd.meer details

Eredienst
datum en tijdstip 22-10-2023 om 10:00 uur
Inzameling: Kerkbeheer (Onderhoud kerkelijke gebouwen) en Diaconie (Bloemenfonds).
 Na afloop is er koffiedrinken waarvoor elke kerkganger van harte wordt uitgenodigd.meer details

 
Tarieven

PG Wesepe

Informatie over de laatste tarieven m.b.t.
Kerk en Beukenoot
Begraafplaats

LET OP:
vanaf 1-jan-2023 zijn de tarieven geïndexeerd.
 
Wie komt ons team versterken ???

Lijkt het je leuk om tijdens een dienst de camera's in de kerk te bedienen en/of presentaties (PowerPoint)  te maken?
Informeer dan eens of dit ook iets voor jou is. Het is echt niet moelijk.
Neem gerust eens contact met mij op:
Dick Stegeman
d.a.stegeman@hccnet.nl
06-83657770
 
Plaskerk 900


Om te herdenken dat de Plaskerk in Raalte al 900 jaar bestaat heeft de “werkgroep Plaskerk 900” een programma opgezet wat het hele jaar door loopt.
Klik
hier voor meer informatie.
 
Rolstoelgebruik

De kerk heeft de beschikking over drie rolstoelen die gebruikt kunnen worden als iemand tijdelijk een rolstoel nodig heeft.
Deze rolstoelen worden beheerd door Jan ten Have (06 81290685).
Dus als u gebruik wilt maken van een rolstoel neem dan even contact op met Jan dan komt het voor elkaar
 
PKN Klein Salland
Website's van de andere gemeenten:
PKN Olst
PKN Raalte
PKN Wijhe
 
Vanaf 3-sep ...Vanaf zondag 3-sep beginnen de diensten om 10:00 uur !!
 
 
Kerkdienstgemist

Kerkdiensten van Klein-Salland bekijken?

PG Wesepe
klik hier

PG Olst 
klik hier


PG Wijhe  
klik hier

PG Raalte  

klik hier

 
 
Klein Salland


Vanaf 12 april 2022 is aan het keuzemenu aan de linkerzijde van de pagina's de keuze 
Klein Salland  toegevoegd.
Hier vindt U algemene informatie over de samenwerkings overeenkomst.
O.a. vindt U hier informatie over de vertrouwenspersoon en de onlangs door alle 4 kerken getekende overeenkomst.

 
 
Privacyverklaring
Privacyverklaring PK Wesepe
 
Webmaster
d.a.stegeman@hccnet.nl
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.