PKN
Protestantse Gemeente Wesepe
 
Algemeen

Algemeen

De Protestantse gemeente van Wesepe heeft een geschiedenis die terug gaat  tot het jaar 1303. Voor het eerst werd in 1603 een predikant bevestigd.

De kerk vormt het middelpunt van Wesepe. De gemeente is het best in te delen bij de zogenaamde midden-orthodoxie en bestaat momenteel uit 566 leden.

Een gemiddelde kerkdienst wordt bezocht door ongeveer 30 personen, terwijl op hoogtijdagen c. 150 tot 200 mensen de kerk bevolken.
Via 10 aansluitingen van de kerkradio wordt daarnaast de kerkdienst meebeleefd.
Tevens worden de de diensten uitgezonden via kerkdienstgemist.nl.
De diensten zijn zowel rechtstreeks als op een later tijdstip te bekijken.

 

 

 

lees meer »
 
Kerkenraad 2022 Kerkenraad 2022

De kerkenraad vergadert ongeveer acht maal per jaar, waarbij tussen deze vergaderingen meestal de ouderlingen, de diakenen en de ouderling-kerkrentmeesters apart ook nog één- of tweemaal vergaderen.
De predikant woont -naast de kerkenraadsvergadering- de vergaderingen van de ouderlingen bij.
Het voorzitterschap van de kerkenraad is in handen van een lid van de raad, niet zijnde de predikant. 
Vacant Ans Krijt-Panhuis
Ouderling Ouderling
  06-24728227
  anskrijt@hotmail.com
  Scriba, Jeugdwerk
   
Cora Schensema Vacant
Ouderling Ouderling
Contact via Ans Krijt  
06-24728227  
   
   
   
   
Anton Grotentraast Bep Bril-Nieuwenhuis
Diaken Diaken
0570-531816 0572-382552
antongrotentraast@hotmail.com fambril@outlook.com
   
Vacant Tini Lunenberg-Bos
Diaken Diaken
  0570-530131
  j.h.lunenberg@hetnet.nl
   
   
   
   
Henk Jansen Arnold Nijland
Kerkrentmeester Kerkrentmeester
0570-853941 / 06-12180541 06-50213256
hjansen3511@gmail.com a.nijland@assetworks.nl
Voorzitter Secretariaat Kerkrentmeesters
   
Jo Jansen Dick Stegeman
Kerkrentmeester Kerkrentmeester
0570-532040 0570-532954
jojokejansen@gmail.com d.a.stegeman@hccnet.nl
Penningmeester Kerkrentmeesters Website, kerkradio / kerkdienstgemist 
 
Over de erediensten

De koster luidt de klokken
Over de erediensten

Op zondagmorgen om 10 uur begint de kerkdienst in het kerkgebouw aan de Ds. Kreikenlaan. Voorafgaand hieraan worden de klokken geluid.

Bijzondere diensten:

Kerstmis: op kerstavond wordt er een dienst gehouden om 22 uur, muzikaal opgeluisterd door de cantorij. En er is een dienst op kerstmorgen.

Pasen: in de Stille week voor Pasen wordt er op de avond van Witte Donderdag het Heilig Avondmaal gevierd, op Goede Vrijdag is er een sobere avonddienst, op Stille Zaterdag is er een Paaswake en op Paasmorgen is er een feestelijke dienst waarop de cantorij haar medewerking verleend.

Pinksterzondag:  Op eerste Pinksterdag wordt er een ochtenddienst gehouden.

Gedachteniszondag; op de zondag vlak voor of na Allerzielen worden de overledenen herdacht die in het afgelopen jaar van de gemeente begraven of gecremeerd zijn.

Startzondag: Het nieuwe seizoen wordt in september in geluid met een feestelijke dienst op locatie.

 

 
Bijzondere diensten

De Harmonie in actie.
Bijzondere diensten

Voor Doopdiensten, Huwelijksdiensten of rouwdiensten kan contact opgenomen worden met de scriba of de predikant.

Heilig avondmaal:  wordt ongeveer zes keer per jaar gevierd. Het is een open viering waaraan ieder kan deelnemen.

Jubileumdiensten: worden twee keer in het jaar gehouden. In deze diensten worden de mensen uitgenodigd die 25, 40, dan wel 50 of 60 jaar geleden belijdenis van hun geloof hebben afgelegd. Na afloop krijgen de jubilarissen een lunch aangeboden in het Jeugdgebouw.

Oecumenische dienst: samen met de RK kerk wordt er twee maal in het jaar een gezamenlijke dienst gehouden. Een maal in het voorjaar en een maal in de feesttent tijdens de zomerfeesten.

Gezinsdiensten :  deze worden enkele keren per jaar gehouden en zijn feestelijke bijeenkomsten voor het hele gezin. Eens per jaar verleent de Harmonie haar muzikale medewerking.    

 
College van ouderlingen

Een bloemengroet
College van ouderlingen

Ouderlingen houden zich vooral bezig met het pastoraat. Zij ondersteunen de predikant bij het bezoekwerk  en worden op hun beurt weer bijgestaan door een team van vrijwilligers.

Ook zijn zij verantwoordelijk voor het consistoriegebed, de bloemengroet en de organisatie van de tachtigplus-ochtenden.

De ouderlingen worden door de predikant toegerust voor hun taak.

 
College van diakenen

Het collectegeld wordt geteld
College van diakenen

De diakenen zorgen voor het inzamelen van gaven en het verdelen ervan. De diaconie doet mee met de doelen van Kerk in Actie, verleent kredieten met lage rente voor goede doelen en geeft financiële bijdragen aan plaatselijke verenigingen voor ouderen en jongeren. De diakenen signaleren stille armoede in de gemeente en geven hulp. Jaarlijks worden er met Kerst en Pasen bloembakjes bezorgd aan zieken en ouderen.

Tijdens de erediensten wordt er door de diakenen twee maal gecollecteerd: een maal tijdens de dienst en een maal bij de uitgang. Het doel van de collectes wordt genoemd en is ook te lezen in het kerkblad en op de website.

Onder de diaconie vallen de ouderensoos, de ZEO (Zoekt Elkander Op), de HVD (Hervormde Vrijwilligers Dienst), de Bloemengroep en Kerk in Actie.

 
College van kerkrentmeesters

College van kerkrentmeesters

De ouderling-kerkrentmeesters dragen zorg voor de financiën en de onroerende goederen van de eigen gemeente. Zij organiseren de jaarlijkse Kerkbalans. Hierbij wordt aan alle gemeenteleden een vrijwillige bijdrage gevraagd. De opbrengst daarvan is de voornaamste inkomstenbron van de gemeente. Daarnaast zijn er soms bijdragen uit legaten.

 
Moderamen

Moderamen

Het moderamen is het dagelijks bestuur en bestaat uit de predikant en drie leden van de kerkenraad, uit elk college één.

 
Beleidsplan

Als kerkelijke gemeenschap zichtbaar aanwezig zijn
Beleidsplan


PG Wesepe kerk voor het hele dorp.


Een historisch overzicht:
De resultaten van de vorige bezinningsdag op zaterdag 11 februari 2017 en het daaruit ontwikkelde  beleidsplan 2017-2022 van de Protestantse Gemeente (PG)  Wesepe waren als volgt:


De feiten:

 1. Onze kerkgemeenschap vergrijst
 2. Onze inkomsten lopen langzaam maar zeker terug
 3. Er is weinig animo voor de zondagse kerkdienst, dus proberen om op zondag de kerk weer vol te krijgen is verspilde moeite
 4. De samenwerking binnen Klein Salland komt goed op gang (samenwerking met de protestantse gemeenten Olst, Wijhe, en Raalte), en de PG Wesepe speelt daarin een volwaardige en zelfbewuste rol
Gegeven deze randvoorwaarden kwam de vraag hoe de PG Wesepe zich dan de komende jaren zou moeten positioneren. Hierbij maken we onderscheid tussen:
 1. De positie van de PG Wesepe in het dorp Wesepe
 2. De positie van de PG Wesepe binnen Klein Salland
Op aanraden van onze procesbegeleider Els Deenen werd besloten:
 • Ons vooral te richten op de positie van de PG Wesepe in het dorp Wesepe, omdat binnen Klein Salland onze kerk op een zeer volwaardige en zelfbewuste manier participeert. Er is geen gevaar dat we als kleinste kerkgemeenschap “ondersneeuwen” binnen de Klein Sallandse samenwerking.
 • We moeten ons in het dorp Wesepe positioneren buiten de kerkmuren door “kerk te zijn voor het hele dorp”. Dit moet het thema zijn voor de komende jaren.

De centrale doelstelling van het nieuwe beleidsplan 2017-2022 moet dan ook zijn

PG Wesepe kerk voor het hele dorp
Om alles zo concreet mogelijk te maken is dit verder uitgewerkt in de vorm van een Logical Framework, net als het voorlaatste beleidsplan.Deze conclusies zijn tijdens de volgende bezinningsdag  in 2022 integraal overgenomen in het nieuwe beleidsplan 2023-2028, met de daaruit voortvloeiende specifieke doelen en acties, die op onderdelen zijn bijgesteld en geactualiseerd
In het vorige beleidsplan is er sprake van 6 specifieke doelen. Deze doelen blijven gehandhaafd met de volgende bijstellingen:
 1. Erediensten en pastoraat. Dit punt blijft staan, waarbij we streven naar steeds verdere samenwerking in Klein Salland verband. Leven als gemeente vanuit de Christelijke waarden en normen , gebaseerd op het woord uit de Bijbel . Tradities bij de Eredienst bewaren . 
Nieuwe punten: opzetten van thema avonden en activiteiten in Wesepe en nieuwe vormen van zondagse vieringen zoeken. Communicatie met Klein  Sallandse partners geven we blijvend aandacht!

 
 1. Samenwerking zoeken met de lagere school in Wesepe. Ook dit punt blijft staan, er werd nadruk op gelegd dat naast contact ook vertrouwen over en weer belangrijk is. Aandachtspunt: activiteiten en vieringen in samenwerking met de school moet meer nadruk krijgen.
 
 1. Ouderenzorg en ontmoeting voor ouderen.  We constateren dat dit goed loopt, we hebben inloop café, samen eten, 80+ programma, OED (Ontmoeten in Eigen Dorp), en daar gaan we dus mee door. Voorstel: alle 80-plussers worden naar behoefte  bezocht door een ouderling. Doch minimaal eens per jaar.
 
 1. Contact met verenigingen in  het dorp en de burgerlijke gemeente. Dit punt blijft staan. Er zijn veel informele contacten, en dat willen we graag zo houden.
 
 1. Puntjes op de i van de eigen organisatie. Dit punt blijft staan, met als aanvulling: ook zorgen dat de organisatie van Klein Sallandse activiteiten beter wordt gecommuniceerd en afgestemd. Er was miscommunicatie tijdens de afgelopen periode, en dat moet echt voorkomen worden. Voornemen: de notulen van alle vergaderingen worden minimaal 2 weken voor de volgende vergadering rondgestuurd.


Als laatste punt van aandacht: de open kerk op donderdag weer activeren na de corona periode. Dit gaan we het komende seizoen weer oppakken. Tevens promoten dat we het kerkgebouw zoveel mogelijk verhuren voor alternatieve activiteiten, eventueel in samenwerking met het Wapen van Wesepe

Henk Jansen
Voorzitter Kerkenraad PG Wesepe
14-feb 2024

 

 

 
 
 
Hulpdienst Wesepe
Hebt u geen vervoer, dan kunt u bellen met ‘de Hulpdienst Wesepe’; Ans Krijt telf: 06-24728227 of Gerrit Visscher  06-20753695
 

Eredienst
datum en tijdstip 26-05-2024 om 9:30 uur
Inzameling: Kerkbeheer (Onderhoud Kerk)  en Diaconie.
 Na afloop is er de gelegenheid om samen koffie-, thee of iets fris te drinken waarvoor elke kerkganger van harte wordt uitgenodigd.meer details

Eredienst
datum en tijdstip 02-06-2024 om 9:30 uur
Inzameling: Kerkbeheer (Onderhoud Kerk)  en Diaconie (Werelddiaconaat).
 Na afloop is er de gelegenheid om samen koffie-, thee of iets fris te drinken waarvoor elke kerkganger van harte wordt uitgenodigd.meer details

 
Rolstoelgebruik

De kerk heeft de beschikking over drie rolstoelen die gebruikt kunnen worden als iemand tijdelijk een rolstoel nodig heeft.
Deze rolstoelen worden beheerd door Jan ten Have (06 81290685).
Dus als u gebruik wilt maken van een rolstoel neem dan even contact op met Jan dan komt het voor elkaar
 
PKN Klein Salland
Website's van de andere gemeenten:
PKN Olst
PKN Raalte
PKN Wijhe
 
Kerkdienstgemist

Kerkdiensten van Klein-Salland bekijken?

PG Wesepe
klik hier

PG Olst 
klik hier


PG Wijhe  
klik hier

PG Raalte  

klik hier

 
 
Klein Salland


Vanaf 12 april 2022 is aan het keuzemenu aan de linkerzijde van de pagina's de keuze 
Klein Salland  toegevoegd.
Hier vindt U algemene informatie over de samenwerkings overeenkomst.
O.a. vindt U hier informatie over de vertrouwenspersoon en de onlangs door alle 4 kerken getekende overeenkomst.

 
 
Privacyverklaring
Privacyverklaring PK Wesepe
 
Webmaster
d.a.stegeman@hccnet.nl
 
Opheffen rekeningnummer


Het rekeningnummer NL84 RABO 0128 1218 66 wordt al een tijd niet meer door ons gebruikt. Het werd ooit gebruikt voor het betalen van het kerkblad, maar dat is nu het algemene banknummer geworden (zie onder het colofon achterin). Toch wordt er heel af en toe nog een bedrag op gestort. Binnenkort gaan we dit rekeningnummer –in het kader van kostenbesparing- opheffen.
Wilt u dit nummer in de toekomst niet meer gebruiken?
De kerkrentmeesters.

 
 
Tarieven

PG Wesepe

Informatie over de laatste tarieven m.b.t.
Kerk en Beukenoot
Begraafplaats

LET OP:
vanaf 1-jan-2023 zijn de tarieven geïndexeerd.
 
Wie komt ons team versterken ???

Lijkt het je leuk om tijdens een dienst de camera's in de kerk te bedienen en/of presentaties (PowerPoint)  te maken?
Informeer dan eens of dit ook iets voor jou is. Het is echt niet moelijk.
Neem gerust eens contact met mij op:
Dick Stegeman
d.a.stegeman@hccnet.nl
06-83657770
 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.