PKN
Protestantse Gemeente Wesepe
 
REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS
1
Naar het modelreglement van de
Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland
Vastgesteld dd. 10 februari 2014 
2
HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
Begripsomschrijvingen
1. Dit reglement verstaat onder:
administrateur:
- degene die door het college van kerkrentmeesters is aangewezen voor het verzorgen van de administratie van de begraafplaats.
algemeen graf:
- een graf, bij beheerder in beheer, waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken.
algemeen urnengraf:
- een graf, bij de beheerder in beheer, waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urn. (niet van toepassing)
asbus:
- een bus ter berging van de as van een overledene.
beheerder:
- degene die door het college van kerkrentmeesters belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats of degene die hem vervangt.
belanghebbende:
- de contactpersoon die bij het college van kerkrentmeesters bekend is in het kader van de uitgifte van een algemeen graf.
columbarium:
- een verzameling van nissen, waarvan voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verkregen om daarin urnen dan wel asbussen te doen bijzetten.
eigen (particulier) graf of ook wel familiegraf genoemd:
- een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het
uitsluitend recht is verleend tot:
- het doen begraven en begraven houden van lijken;
- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;
- het doen verstrooien van as.
eigen (particulier) urnengraf:
- een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:
- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;
- het doen verstrooien van as.
eigen (particulier) urnennis:
- een nis waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen.
gedenkteken:
- voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren, daaronder begrepen kettingen en hekwerken.
grafbedekking:
- gedenkteken en/of grafbeplanting.
3
grafbeplanting:
- blijvende en niet-blijvende beplanting welke door de rechthebbende op een graf wordt aangebracht.
grafrust(termijn):
- periode waarin een lijk niet opgegraven mag worden, behoudens toestemming van de bevoegde autoriteit.
particulier graf (eigen of familiegraf):
- een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het
uitsluitend recht is verleend tot:
- het doen begraven en begraven houden van lijken;
- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;
- het doen verstrooien van as.
rechthebbende:
- degene die een uitsluitend recht op een particulier graf heeft.
uitgiftetermijn (graftermijn):
- de termijn gedurende welke men het recht heeft een lijk te doen begraven en begraven te houden.
uitsluitend recht (of grafrecht) :
- het recht om gedurende een (on)bepaalde periode één of meer lijken in het graf te doen begraven of begraven te houden.
urn:
- een voorwerp ter berging van één of meer asbussen.
2. Voor de toepassing van het bij of krachtens dit reglement bepaalde wordt, voorzover van belang onder "eigen graf" (=particulier graf) mede verstaan: eigen urnengraf of eigen urnennis; onder "algemeen graf" wordt mede verstaan: algemeen urnengraf.
Artikel 2
Beheer
Het beheer van de kerkelijke begraafplaats berust bij de Protestantse Gemeente te
Wesepe, vertegenwoordigd door het college van kerkrentmeesters.
Het college van kerkrentmeesters wijst een beheerder aan die de dagelijkse leiding over de
begraafplaats heeft.
Artikel 3
Administratie
De administratie van de begraafplaats wordt gevoerd door de kerkrentmeesters of door een door het college van kerkrentmeesters aangewezen administrateur.
Bij de registratie van persoonsgegevens worden de vereisten van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht genomen.
Artikel 4
Register
De kerkrentmeesters of de door hen aangewezen administrateur houd(t)(en) een register bij van alle op de begraafplaats begraven lijken en bijgezette asbussen, met een nauwkeurige aanduiding van de plaats waar zij begraven of bijgezet zijn en een plattegrond van de begraafplaats. In dit register worden
4
ook aangetekend de door het college van kerkrentmeesters reeds uitgegeven, maar nog niet gebruikte particuliere graven.
Het register en de plattegrond zijn openbaar en worden in tweevoud bijgehouden.
HOOFDSTUK 2 - OPENSTELLING, ORDE EN RUST OP DE BEGRAAFPLAATS
Artikel 5
Openstelling begraafplaats
1. De begraafplaats is voor een ieder dagelijks toegankelijk in de periode tussen zonsopgang en zonsondergang.
Kinderen beneden 12 jaren hebben slechts toegang, indien zij zijn vergezeld van een
volwassene.
2. Ter handhaving van de orde en rust op de begraafplaats kunnen de toegangen tijdelijk worden
gesloten.
3. Het is verboden gedurende de tijd dat de begraafplaats niet voor het publiek geopend is zich daarop te bevinden, anders dan voor het bijwonen van een begrafenis of de bezorging van as.
4. Het is niet toegestaan honden op de begraafplaats toe te laten.
Artikel 6
Ordemaatregelen
1. Het is aan steenhouwers, hoveniers en andere personen die werkzaamheden op de begraafplaats verrichten, verboden, anders dan met toestemming van of namens het college van kerkrentmeesters, werkzaamheden voor derden aan grafbedekkingen op de begraafplaats te verrichten. Deze toestemming kan mondeling worden gegeven.
2. Het is verboden zonder noodzaak over de graven te lopen, beplantingen te beschadigen of bloemen te plukken.
3. Bezoekers, personeel van uitvaartondernemingen en personen die werkzaamheden op de begraafplaats hebben te verrichten, zijn verplicht zich in het belang van de orde, rust en netheid te houden aan de aanwijzingen van de beheerder.
4. Degenen die het in het tweede lid vermelde verbod overtreden of zich niet houden aan de in het derde lid bedoelde aanwijzingen, moeten zich op eerste aanzegging van de beheerder van de begraafplaats verwijderen.
Artikel 7
1. Dodenherdenkingen, onthullingen van gedenktekens en dergelijke plechtigheden op de begraafplaats moeten vijf dagen tevoren worden gemeld aan het college van kerkrentmeesters onder opgave van datum en uur van de plechtigheid en de wijze waarop de plechtigheid zal plaats vinden.
2. De deelnemers aan de plechtigheid, bedoeld in het eerste lid, moeten zich in het belang van de orde, rust en netheid houden aan de aanwijzingen van het college van kerkrentmeesters of de beheerder.
3. Bijeenkomsten op de begraafplaats, die het karakter van een openbare manifestatie hebben of naar het oordeel van het college van kerkrentmeesters zullen hebben, kunnen door het college van kerkrentmeesters worden verboden.
Artikel 8
Opgraven en ruimen
1. Het opgraven van lijken en het ruimen van graven gebeurt door daartoe aangewezen professionele personen c.q gecertificeerde bedrijven.
5
2. Andere personen is het niet geoorloofd daarbij aanwezig te zijn behoudens schriftelijke toestemming van de beheerder. De beheerder en de eigenaar van de begraafplaats zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die mocht opkomen aan personen die ter bijwoning van het opgraven van lijken of het ruimen van graven op de begraafplaats aanwezig zijn.
HOOFDSTUK 3 - VOORSCHRIFTEN VOOR LIJKBEZORGING
Artikel 9
Kennisgeving van begraven en asbezorging, openen en sluiten van het graf
1. Degene, die wil doen begraven of as wil doen bijzetten, geeft daarvan uiterlijk twee dagen vooraf-gaande aan die waarop de begraving of bijzetting zal plaats vinden, schriftelijk kennis aan de beheerder. De zaterdag geldt voor de toepassing van deze bepaling niet als werkdag. Indien de burgemeester toestemming heeft gegeven om het lijk binnen 36 uur na het overlijden te begraven moet de kennisgeving aan de beheerder zo tijdig mogelijk worden gedaan.
2. Op de kist of op het omhulsel van het lijk wordt een registratienummer aangebracht, dat correspondeert met het nummer, vermeld op een bijgevoegd document dat tevens de namen, de datum van geboorte en overlijden van de overledene dan wel de geslachtsnaam van de doodgeborene bevat, nadat is vastgesteld dat het document betrekking heeft op het lijk.
3. Tot begraving wordt niet overgegaan dan nadat de beheerder van de begraafplaats heeft
vastgesteld dat het op de kist of het omhulsel vermelde registratienummer overeenkomt met
het nummer vermeld op het document als genoemd in lid 2.
4. Het openen van een graf ter begraving of voor het bezorgen van as, en het daarna sluiten van een graf, alsmede het bedienen van de hulpmiddelen mag uitsluitend geschieden door de medewerkers van de begraafplaats dan wel door degenen die met deze werkzaamheden zijn belast, op aanwij-zingen en onder toezicht van de beheerder. De nabestaanden kunnen deze werkzaamheden onder toezicht van de beheerder geheel of gedeeltelijk zelf verrichten indien zij hun wens daartoe uiterlijk om 12.00 uur van de voorafgaande werkdag mondeling of schriftelijk aan de beheerder hebben kenbaar gemaakt. De zaterdag geldt voor de toepassing van deze bepaling niet als werkdag. Zij dienen bij deze werkzaamheden de aanwijzingen van de beheerder op te volgen.
Artikel 10
Over te leggen stukken
1. Begraving mag slechts geschieden indien van tevoren het verlof tot begraven of de bezorging van as is overgelegd aan de beheerder.
2. Indien de begraving of de bezorging van as in een particulier graf zal plaats vinden, dient een machtiging daartoe aan de beheerder te worden overgelegd ondertekend door de rechthebbende of, indien deze is overleden, door degene die in de uitvaart voorziet.
3. De beheerder onderzoekt of de overgelegde stukken volledig en juist zijn.
Artikel 11
Tijden van begraven en asbezorging
1. Op zondagen, christelijke of algemeen erkende feestdagen, wordt geen gelegenheid gegeven tot begraven en bezorgen van as, tenzij de burgemeester een van de normale termijn afwijkende termijn voor begraving of crematie heeft gesteld of het college van kerkrentmeesters hiervoor toe-stemming heeft verleend.
2. Op de overige dagen zijn de tijden van begraven en het bezorgen van as:
- op werkdagen van 9 tot 16 uur
- op zaterdag van 9 tot 16 uur.
Kerkrentmeesters kunnen in bijzondere gevallen van deze tijden afwijken.
6
HOOFDSTUK 4 - DE GRAVEN EN GRAFRECHTEN
Artikel 12
Soorten graven
1. Op de begraafplaats kunnen worden onderscheiden:
a. particuliere graven
b. particuliere urnengraven
c. particuliere urnennissen
d. algemene graven en algemene urnengraven
Artikel 13
Particulier graf
1. Een uitsluitend recht op een graf kan alleen schriftelijk worden gevestigd. Door het college van kerkrentmeesters wordt een akte van grafuitgifte opgemaakt.
2. Het college van kerkrentmeesters bepaalt bij nader vast te stellen regels hoeveel lijken en hoeveel asbussen met of zonder urnen er kunnen worden bijgezet in de particuliere graven.
3. Het college bepaalt tevens de afmetingen en de uitgifteduur van de particuliere graven. De maat voor een graf voor 1 persoon is 100x200 cm en de maat voor een tweepersoonsgraf is 180x200 cm.
4. In de akte van grafuitgifte wordt vermeld welk graf is uitgegeven tegen welke prijs.
5. De rechthebbende op het graf ontvangt een exemplaar van de akte van grafuitgifte.
Artikel 14
Algemeen graf
1. Voor algemene graven geldt een grafrusttermijn van onbepaalde tijd.
Artikel 15
Niet van toepassing
Artikel 16
Overschrijving van verleende rechten
1. Het uitsluitend recht op een graf resp. urnenplaats of urnennis kan op schriftelijk verzoek van de rechthebbende worden overgeschreven ten name van de echtgenoot of levenspartner dan wel een bloedverwant tot en met de derde graad. Overschrijving op verzoek van de rechthebbende ten name van anderen dan de hiervoor genoemden, is slechts mogelijk, indien daarvoor gewichtige redenen bestaan.
2. Na het overlijden van de rechthebbende kan het recht worden overgeschreven op naam van de echtgenoot of levenspartner dan wel een bloed- of aanverwant tot en met de derde graad, mits het verzoek hiertoe schriftelijk wordt gedaan binnen twee jaar na het overlijden van de rechthebbende. Overschrijving ten name van anderen, is slechts mogelijk indien daarvoor gewichtige redenen bestaan.
3. Indien binnen de in lid 2 gestelde termijn geen verzoek tot overschrijving is gedaan, kan het college van kerkrentmeesters het recht vervallen verklaren.
Artikel 17
1. Van iedere overboeking van het recht op een graf wordt aantekening gehouden in het in artikel 4 genoemde register.
2. De rechthebbende krijgt een bewijs van overboeking.
7
Artikel 18
Grafkelder
Niet van toepassing
Artikel 19
Afstand doen van graven, urnenplaatsen en urnennissen
Zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding, kan de rechthebbende schriftelijk afstand doen van zijn recht ten behoeve van het college van kerkrentmeesters. Van de ontvangst van zodanige verklaring zenden kerkrentmeesters een schriftelijke bevestiging aan de rechthebbende.
HOOFDSTUK 5 - GRAFBEDEKKINGEN
Artikel 20
Toestemming grafbedekking
1. Voor het hebben van een grafbedekking is schriftelijke toestemming nodig van het college van kerkrentmeesters.
2. Het college van kerkrentmeesters kan in een uitvoeringsbesluit nadere regels vaststellen over de wijze van aanvragen van toestemming, de aard en de afmetingen van de grafbedekking en de wijze van aanbrengen.
3. Het college van kerkrentmeesters kan de toestemming weigeren of intrekken indien:
a. niet voldaan wordt aan de eventueel door hen vastgestelde nadere regels als bedoeld in lid 2;
b. de grafbedekking afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats;
c. de duurzaamheid van de materialen onvoldoende is;
d. de constructie van de grafbedekking ondeugdelijk is.
4. Toestemming voor het hebben van een grafbedekking voor particuliere graven moet worden aange-vraagd door en wordt gesteld op naam van de rechthebbende op de grafruimte. Bij overschrijving van dat recht wordt de als dan ingeschreven rechthebbende beschouwd als de houder van de toestemming.
Toestemming voor het hebben van een grafbedekking op algemene graven wordt gesteld op naam van de belanghebbende die dit verzoekt. Bij overlijden van de houder van de toestemming wordt de toestemming gesteld op naam van de belanghebbende die zich binnen twee jaar na het overlijden daartoe aanmeldt.
Artikel 21
Grafbeplanting
1. Niet-blijvende beplantingen op een graf die in een verwaarloosde staat verkeren kunnen door
degene die belast is met de dagelijkse leiding op de begraafplaats worden verwijderd zonder dat
aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding. Losse bloemen, planten, kransen en
dergelijke kunnen, wanneer zij verwelkt zijn worden verwijderd. Linten, siervazen en dergelijke
voorwerpen worden gedurende drie maanden ter beschikking gehouden van de rechthebbende
indien deze daartoe tevoren een mondeling of schriftelijk verzoek heeft gedaan bij de beheerder.
2 Beplanting die niet op het graf is geplaatst, is eigendom van de beheerder van de begraafplaats en
kan verwijderd worden zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding.
8
Artikel 22
Verwijdering grafbedekking
1. Ingeval van kennelijke verwaarlozing van het onderhoud van een particulier graf, kan het college van kerkrentmeesters, voorzover de plicht van onderhoud van de grafbedekking niet bij hem ligt, deze verwaarlozing in een schriftelijke verklaring vastleggen en toezenden aan rechthebbende. Rechthebbende dient binnen één jaar na ontvangst daarvan in het onderhoud te voorzien.
2. Indien de ontvangst van de verklaring, als genoemd in lid 2, niet bevestigd wordt, maakt het college van kerkrentmeesters de verklaring bekend bij het graf en bij de ingang van de begraafplaats, gedurende een periode van vijf jaar dan wel totdat in die periode in het onderhoud is voorzien.
3. Wanneer toepassing is gegeven aan het gestelde in de hiervoor genoemde leden 2. en 3. en niet alsnog in het onderhoud van het graf is voorzien, vervalt het recht op het graf op het moment dat de periode van één dan wel vijf jaar, bedoeld in de hiervoor genoemde leden 2. en 3., is verstreken.
4. Als het recht op een graf nog geen twintig jaar is gevestigd op het moment dat de periode, bedoeld in lid 3. is verstreken, blijft de bekendmaking in stand totdat de periode van twintig jaar is verstreken dan wel totdat in die periode in het onderhoud is voorzien. Indien niet voordien in het onderhoud van het graf is voorzien, vervalt het recht op het graf zodra de termijn van twintig jaar is verstreken.
5. De grafbedekking vervalt aan de beheerder van de begraafplaats indien:
a. geen verzoek op grond van lid 3 is ingediend;
b. de grafbedekking niet binnen drie maanden nadat deze van het graf is verwijderd, is afgehaald.
HOOFDSTUK 6 - ONDERHOUD
Artikel 23
Onderhoud door het college van kerkrentmeesters
1. Ten einde de kosten van aanleg, instandhouding en onderhoud van de begraafplaats en de graven, waarin door kerkrentmeesters wordt voorzien, te dekken, worden rechten geheven volgens de bij dit beheersreglement behorende tarievenlijst, die jaarlijks kan worden herzien.
2. Het college van kerkrentmeesters belast zich met het onderhoud van de begraafplaats, waaronder wordt verstaan het onderhoud aan gebouwen en paden, het maaien van het gras, het verzorgen van de algemene beplanting en de watergangen e.d.
3. Het college van kerkrentmeesters accepteert geen aansprakelijkheid voor schade, door welke oorzaak ook ontstaan aan de grafbedekking of ieder ander voorwerp dat zich op het graf bevindt.
Artikel 24
Onderhoud door de rechthebbende
1. De rechthebbende is verplicht de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen, zoals steenhouwerswerkzaamheden (herstel en vernieuwing), onderhoud aan hekwerken en afschei-dingen e.d., het kleuren en bijwerken van opschriften en het verzorgen van graftuintjes en niet-blijvende grafbeplanting.
2. Schade aan de grafbedekking als bedoeld in artikel 23 lid 4 komt voor rekening van de rechthebbende.
3. Indien de rechthebbende nalaat de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen, en daardoor een risico ontstaat van schade aan derden, kan het college van kerkrentmeesters met inachtneming van het gestelde in lid 4 de grafbedekking geheel of gedeeltelijk doen verwijderen. Het verwijderde blijft gedurende drie maanden ter beschikking van de rechthebbende en vervalt daarna, met inachtneming van het bepaalde in lid 4, aan de Protestantse Gemeente, zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is.
4. Tenzij sprake is van een acuut risico, zulks uitsluitend ter beoordeling van het college van kerkrentmeesters, vindt de verwijdering niet plaats dan nadat drie maanden zijn verstreken nadat de rechthebbende per aangetekend schrijven met bericht van ontvangst is aangemaand tot onderhoud
9
of herstel van de grafbedekking. Als het adres van de rechthebbende niet meer bij de burgerlijke gemeente bekend is, vindt de vermelde aanmaning plaats op het mededelingenbord van de begraafplaats. Bij het graf wordt een verwijzing naar deze aanmaning aangebracht.
HOOFDSTUK 7 - RUIMING VAN GRAVEN
Artikel 25
1. Met inachtneming van de Wet op de lijkbezorging en overige toepasselijke regelgeving kan de beheerder van de begraafplaats graven doen ruimen, mits dit gebeurt door daartoe gekwalificeerde personen c.q. gecertificeerde bedrijven. Ruiming van een particulier graf kan niet, dan met toestemming van de rechthebbende op dat graf.
2. Het voornemen van de beheerder om een particulier graf te ruimen, gebeurt door middel van het plaatsen van een bordje bij het te ruimen graf. Plaatsing daarvan geschiedt gedurende tenminste een jaar voorafgaande aan het tijdstip waarop het graf geruimd zal worden.
3. Van het voornemen tot ruiming wordt aan rechthebbende schriftelijk mededeling gedaan bij het bij de beheerder van de begraafplaats bekend zijnde adres van rechthebbende.
4. De bij de ruiming van het particuliere graf nog aanwezige overblijfselen van lijken worden herbegraven. Hierbij dient de nodige zorgvuldigheid en piëteit in acht te worden genomen.
5. De rechthebbende op een particulier graf kan de beheerder schriftelijk verzoeken om de overblijfselen te doen verzamelen om deze weer in dezelfde grafruimte te doen plaatsen dan wel om deze elders te doen herbegraven.
HOOFDSTUK 8 - IN STAND TE HOUDEN HISTORISCHE GRAVEN
EN OPVALLENDE GRAFBEDEKKING
Artikel 26
Lijst
1. Het college van kerkrentmeesters houdt een lijst bij van graven die van historische betekenis zijn of waarvan de grafbedekking een opvallende kwaliteit heeft.
2. Alvorens tot ruiming van graven over te gaan, onderzoekt het college van kerkrentmeesters of er graven zijn die in aanmerking komen om op de onder 1. genoemde lijst te worden bijgeschreven.
3. Het college van kerkrentmeesters beslist in overleg met de kerkenraad over het ruimen van graven en het verwijderen van grafbedekkingen die op de in het eerste lid bedoelde lijst staan.
HOOFDSTUK 9 - KLACHTEN
Artikel 27
1. Rechthebbenden en andere bij de begraafplaats belanghebbende personen en leden van de Protestantse Gemeente kunnen omtrent feitelijke handelingen betreffende de begraafplaats of het nalaten daarvan bij het college van kerkrentmeesters een schriftelijke klacht indienen.
2. Het college van kerkrentmeesters beslist binnen dertig dagen na ontvangst van de klacht. Het college kan deze termijn met ten hoogste dertig dagen verlengen.
3. Het college van kerkrentmeesters brengt de beslissing omtrent de klacht terstond schriftelijk ter kennis van de klager.
10
HOOFDSTUK 10 - OVERGANGSBEPALINGEN EN SLOTBEPALINGEN
Artikel 28
Dit reglement treedt in werking op 1 maart 2014.
Alsdan vervallen de voordien bestaan hebbende voorschriften en bepalingen op dit gebied, behoudens
eerbiediging van rechten, verkregen voor de inwerkingtreding van dit reglement, voorzover niet in strijd
met de wettelijke bepalingen.
Artikel 29
1. Ingeval van verschil over de toepassing van dit reglement en in alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het college van kerkrentmeesters.
2. Wijziging van dit reglement kan plaats vinden door het college van kerkrentmeesters.
Aldus vastgesteld op 10 februari 2014
Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Wesepe.
Origineel getekend door:
voorzitter ( G.D. Thijs) secretaris (H.D.J. Roesink-Knopert)
terug
 
 
 

Kerk open
datum en tijdstip 03-06-2020 om 19:00
De kerk is geopend van 19:00 tot 20:00 uur voor een ieder die er behoefte aan heeft even in de kerk te zijn, een kaarsje aan te steken of voor een gebed in deze moeilijke tijd.meer details

Oecumenische Internetdienst Olst Wesepe
datum en tijdstip 07-06-2020 om 9:30
Vanwege het Coronavirus is er een gezamenlijke internet kerkdienst vanuit Olst. Muziek en zang komt van een deel van het koor Ardente uit Boskamp.meer details

Kerk open
datum en tijdstip 10-06-2020 om 19:00
De kerk is geopend van 19:00 tot 20:00 uur voor een ieder die er behoefte aan heeft even in de kerk te zijn, een kaarsje aan te steken of voor een gebed in deze moeilijke tijd.meer details

 
Kerkdienstgemist

Kerkdienst  van Klein-Salland bekijken?


Gezamenlijke Pinksterdienst van Klein-Salland vanuit Wijhe van zondag 31-mei;   klik hier

Helaas zijn er in het begin technische problemen met het geluid geweest. Na een half uurtje waren deze opgelost. 
 
Webmaster
d.a.stegeman@hccnet.nl
 
PKN Klein Salland
Website's van de andere gemeenten:
PKN Olst
PKN Raalte
PKN Wijhe
 
Gezocht; iemand voor de schoonmaak
Marian ten Have heeft tot onze spijt te kennen gegeven om met de schoonmaak van de Beukennoot en de Kerk te willen stoppen. meer
 
Kerkbalans 2020
Dit jaar is de actie Kerkbalans gestart op zaterdag 18 januari. Om 13:00 uur hebben op heel veel plaatsen meer
 
Privacyverklaring
Privacyverklaring PK Wesepe
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.